Algemene leden vergadering 
Videoclub Hoorn en de Regio

Gehouden op 8 februari 2006.

Notulen

Aanwezigen: 

Het voltallige bestuur:
Hennie van de Meulen, Einar Nordgaard, Hans Pronk, Wim Schuts, Leo Steginga.

De volgende leden.:
Henk Allart, Ton Groot, Martin Harinck, Els Harting, Jaap Jillings, Henk Klopper, Luit Kwantes, Aad van Lierop, Nico Lieshout, Peter Matthesius, Nel Onkenhout, Nico de Reus, Jan Wallert, Atie de Reus-Klaij.

 

Afwezigen: Henk Hogema, Jan van der Klooster, Henk Oerlemans, Gre Visser.

 

Opening.

De voorzitter opent om 20.15 uur de vergadering. Hij hoopt op een vruchtbare vergadering.


Notulen jaarvergadering 2005.

De notulen waren na te lezen in het boekje van maart 2005 en in het boekje van februari 2006. Desondanks waren er geen opmerkingen of tekortkomingen geconstateerd en werden ze goed gekeurd.


Jaarverslag secretariaat.

Het jaarverslag, dat afgedrukt stond in het boekje van februari 2006, kon bij de aanwezigen geen enkele reaktie ontlokken.


Jaarverslag penningmeester en begroting.

Het financiële verslag van de videoclub wordt uitgedeeld en toegelicht door de penningmeester.

Dit jaar blijkt er een negatief saldo te zijn. Maar door opname uit de reserve is het negatieve saldo eigenlijk veel groter. We zijn dus ingeteerd op ons spaartegoed. Op zich niet erg maar dat kan en mag niet blijvend zijn. De tendens is dat alles duurder wordt dus de uitgaven navenant.Afschrijving op de apparatuur is 25 % terwijl voor de beamer, scherm en nieuwe Pc slechts voor een half jaar is afgeschreven. De afschrijving staat niet apart vermeld maar is verwerkt in de cijfers van het overzicht.

Is er dan niet teveel nieuwe apparatuur aangeschaft? Neen dat is er niet. We hebben voor de beamer en projectiescherm in 2 jaar tijd subsidie van het Anjerfonds gekregen en dat is nu besteed. Alleen de Pc is aangeschaft uit eigen middelen en dat was broodnodig.

De begroting voor het jaar 2006 laat ook een tekort zien. Hoe is dat weg te werken.


Er zijn verschillende opties t.w.:

  • Contributie verhoging. We moeten daar erg voorzichtig mee zijn. Raak je daar leden door kwijt dan ben je de verhoging ook gelijk weer kwijt

  • De koffie zelf laten betalen want dat is toch wel veel geld. Maar eigenlijk vindt iedereen het onprettig en niet gastvrij wanneer je zelf apart de koffie dient te betalen.

  • Nieuwe leden aantrekken.

Hierop ontspint zich een discussie over waarop dit mogelijk zou zijn.

We zijn een videoclub Hoorn en de Regio. Zijn er in de Regio dan geen mogelijkheden voor ons te vinden. Kunnen we reclame gaan maken in bijv. dorpshuizen. Daar flyers verspreiden of demo avonden houden. Wat te denken van advertenties plaatsen in plaatselijke dorpskranten?

In verband hiermee geeft Aad aan dat het effect van advertenties erg laag ligt. Tevens wil hij 1000 flyers verzorgen. We zullen in ieder geval gaan inventariseren wat er zoal aan plaatselijke krantjes en dorpsbladen in omloop zijn.

We keren weer terug na dit uitstapje naar het gewone geld.

De jaarlijkse contributie wordt met algemeen goedvinden verhoogd tot 70 euro per jaar.

Tevens is het soms mogelijk om voor speciale aktiviteiten een extra vergoeding te vragen.

Dit laatste voorstel wordt niet als prettig ervaren. Doe er nog maar 2 euro bovenop.Geen "toegangsprijs"voor extra aktiviteiten.Dat wordt niet ondersteund. We kijken het dit jaar aan . We weten ook niet wat voor verdere inkomsten we dit jaar kunnen verkrijgen uit meercamera projecten.

We moeten maar stoppen met de meercameraprojecten. Het levert vrijwel niets op.

Wanneer we daarmee stoppen hebben we in het geheel geen mogelijkheid om extra geld te genereren.

Verder wordt gemeld dat per 2007 het system van acceptgirokaarten wordt veranderd.

Kosten van de vernieuwde kaarten bedraagt 90 euro voor 600 stuks.

Door deze hoge prijs gaan we ons bezinnen om op een andere manier (goedkoper) het contributiegeld te gaan innen.


Verslag kascontrole commissie.

Kascontrole is gehouden door Henk Allart en Nico Lieshout.

De boekhouding was perfect in orde naar het oordeel van deze commissie.


Benoeming nieuwe kascontrole commissie.

Als nieuwe kascontrole commissie voor febr. 2007 is benoemd:

Henk Allart en Aad van Lierop.


Bestuursbeleid door de voorzitter.

Als club blijven we ons inzetten tot promoten van het videofilmen bij hen die er belangstelling voor hebben. De filmcamera’s zijn steeds slimmer geworden waardoor het filmen op zich wat eenvoudiger is. De roep om monteren neemt meer toe en we zullen ons daar meer op gaan toeleggen.

Om een ieder op de club aan de gang te houden, dat valt niet mee. Er worden ook weinig filmpjes vertoond. Daarom willen we opnieuw gaan proberen om groepjes te vormen die dan met elkaar filmpjes maken, monteren en vertonen.

Hoe deze groepjes te vormen?

Mensen die dicht bij elkaar wonen is een mogelijkheid. Of mensen met eenzelfde montage platform.

We willen graag dat er wat aktiever wordt gefilmd.

De videoverslagen van de clubavonden ondervinden moeilijkheden. Regelmatig wordt er gefilmd maar er wordt geen resultaat gezien.

Daar wordt repliek op gegeven in de vorm van:

Er is vaak geen gelegenheid om de filmpjes te laten zien.

De videoband waarop deze videoverslagen worden overgezet zijn vaak zoek of nog bij andere leden.

Er zijn al twee banden maar dat brengt nog niet de oplossing. Wel is het mogelijk om de videoverslagen op DvD te zetten en die te vertonen. Daarna kan het verslag alsnog overgezet worden op de videoband.

De films die we laten zien samen met de videoclub het Streekbeeld, moeten echt beter worden.

Zoals het de afgelopen keer is gegaan, mogen we niet nogeens laten gebeuren.

Willen we ook nog even denken aan de mail van Wim over Web TV.

Als eerste aanloop hiertoe wordt ons verzocht om opnames te maken en tot een filmpje te verwerken van de komende carnavalsoptocht in Zwaag op 26 febr. a.s.

Gemonteerde beelden of ongemonteerd material aanleveren bij Wim.

Ook komt er een nieuwe TV zender in de lucht. Regio 22.

Deze zender vraagt ook om filmpjes voor uitzending in Hoorn.

Er is een commissie ingesteld om ons materiaal in goede staat te houden. Martin en Ton nemen dit op zich.

Verder hoopt de voorzitter erop dat de videorally dit jaar wel door gaat!

Kazemattenmuseum in Kornwerderzand blijft het onderwerp voor de rally van dit jaar.


Bestuursverkiezing.

Bij de secretaris is geen enkele melding binnen gekomen voor een nieuw bestuurslid.

Daardoor blijft het bestuur zoals het is t.w.

Einar voorzitter treedt af in 2007

Hennie penningmeesteres treedt af in 2007

Leo secretaris treedt af in 2008

Wim lid treedt af in 2008

Hans lid treedt af in 2008


Rondvraag.

Altijd een belangrijk moment tijdens de algemene ledenvergadering.

De aanwezigen komen dan los en vaak zitten er goede punten bij die het bestuur graag overneemt.

Zes leden melden zich voor deze rondvraag.


Aad.

Bij de verschillende demo’s met de apparatuur is een ieder slechts passief bezig. Slechts één persoon is actief en de rest kijkt op het scherm mee. Voorstel is om een opdracht te filmen en dit ruwe materiaal door diverse groepjes met verschillende montage systemen te laten monteren op de club.

Monteren kost vaak meer tijd dan een clubavond. Maar kan zodanig ingeroosterd worden dat het meerdere avonden kan beslaan. Diverse Pc’s en de Cb zijn hiervoor beschikbaar. Ook tijdens de bestuursvergadering kan er aan de montages gewerkt worden. Eventueel thuis monteren is natuurlijk ook altijd mogelijk.

Einar inventariseert de mensen met hun montage platform.


Hennie.

De anjer kollekte wordt weer gehouden in Mei. Wie kan er kollekteren?

Hennie, Els en Luit stellen zich spontaan beschikbaar.

Ton.

Hoe denkt het bestuur de filmgroepjes te gaan samen stellen. Zijn dat mensen die dicht bij elkaar in de buurt wonen?

Het bestuur gaat zich hier nog nader over beraden.

Er is een verzoek van het bestuur geweest om indien mogelijk vroeger op de clubavonden te komen om alvast de benodigde apparatuur naar beneden te halen en op te stellen. Kan daar ook wat roulatie in plaatsvinden?

Niet iedereen is in de gelegenheid om vroeger te komen i.v.m. werk en/of anderszins.

Maar elk clublid probeert te doen wat in haar/zijn vermogen ligt.


Henk A.

De VSB bank heeft nog niets laten horen van een mogelijke subsidie voor de videoclub?

Henk stelt daarop zelf voor om de aanvraag opnieuw in te dienen. Vorig jaar niet misschien dit jaat wel een subsidie bedrag. Er zal opnieuw een subsidie aanvraag worden ingediend.


Els.

Willen jullie niet nogeens bij ons in Bergen komen filmen. De vorige keer was bijzonder geslaagd!

Graag willen we aan de uitnodiging gehoor geven, mits er een andere leuke route wordt uitgezet.


Peter.

Kan de Pc/Cb avond niet worden omgebouwd in een montage avond?

Het is een goed idée wat we gaan uitvoeren.

Ook de soosavond is geen soosavond meer en wordt ook al anders ingeplanned. Kan ook voor monteren worden ingeroosterd.


Diverse Data:

De videorally willen we proberen te houden op 10 september 2006. Hangt af van de beschikbaarheid van het museum op deze datum.

Het videofestival zal worden gehouden op zaterdagavond 25 november 2006.

Het bestuur moet zich nog verder beraden over hoe en wanneer de gemeenschappelijke videoavond met het Streekbeeld zal worden gehouden. Het is in ieder geval bij ons in Hoorn.


Sluiting.

Om 22.30 uur wordt de vergadering gesloten. De aanwezigen worden bedankt.

Het bestuur zal al de aangedragen voorstellen/suggesties meenemen in hun komende vergaderingen.

Alle aanwezigen worden door de videoclub een gratis drankje aangeboden.

Er wordt gezellig nagepraat waarna een ieder hopelijk met een voldaan gevoel huiswaarts keert.

Dat het een geslaagd jaar mag gaan worden!

Leo(secr)

 


[ Video Club Hoorn en de Regio | Video club magazine inhoud | H & R Video ABC ]

[ blocqx11 ]