Algemene leden vergadering 
Videoclub Hoorn en de Regio

Gehouden op 9 februari 2005.

 

Notulen.

Aanwezigen: Het voltallige bestuur en de volgende leden t.w.:

Gre Visser, Els Harting, Hennie van der Meulen, 
Nel Onkenhout, Henk Klopper,Nico de Reus, Jaap Jillings, Peter Matthesius, Martin Harinck, 
Henk Allert, Jan v.d.Klooster en Ati de Reus.

Opening.
De voorzitter opent om 20.15 uur de vergadering met een hartelijk welkomstwoord.

Notulen jaarvergadering 2004.
Geen enkele reactie en/of opmerking. Ze zijn bij deze goedgekeurd.

Jaarverslag secretariaat.
Opnieuw geen enkele reaktie. Het wordt voor zoete koek aangenomen!

Jaarverslag penningmeester en begroting.
Zoals gebruikelijk voorzag de penningmeester een ieder van het financiële overzicht.
Hierna ging hij alle posten langs met een toelichting.
Hij gaf aan dat er voor het afgelopen jaar een negatief saldo was ontstaan.
De grootste boosdoener hierin zijn de kosten die er gemaakt zijn ten behoeve van het vijftien jarig bestaan van de videoclub. Vandaar dat het niet al te zwaar moet worden opgevat.

Uiteraard gaat hij dieper in op de specificatie van de diverse uitgaven. Het bedrag voor de overige uitgaven intrigeert. Maar deze post bestaat uit aanschaf diverse materialen, zoals Lichtparaplu’s, DvD player, gereedschap en foldermateriaal wat uitgedeeld kon worden op de opendag van het vijftien jarig bestaan. Deze uitleg was voor een ieder acceptabel.

De waarde van onze apparatuur wordt jaarlijks met 25% afgewaardeerd. Verder heeft de club geen schulden zodat er een voordeling kapitaal is. Daar dient bij opgemerkt te worden dat er nog een bedrag in zit t.b.v. aanschaf van een beamer, zodat het kapitaal uiteraard met dit bedrag dient te worden verminderd.

Het Anjerfonds heeft dit jaar ook weer een bedrag aan ons toe gekend. Ook dit bedrag was aangevraagd voor de aanschaf van een beamer. We hebben dus een aardig bedrag beschikbaar voor de aanschaf en kunnen ons hier nu serieus gaan bezig houden.

Wanneer er dit jaar geen extra inkomsten zijn te halen uit de meer camera projecten dan voorziet de penningmeester geen kans om de contributie te handhaven op 60 € per jaar. Vandaar dat er naarstig wordt omgezien naar een coördinator ter voorbereiding en het op zoek gaan naar meercamera projecten. Hans Pronk heeft dit enige jaren met veel enthousiasme gedaan, maar vindt nu dat iemand anders de kar moet gaan trekken. Wel blijft hij waar nodig zich inspannen bij dit soort evenementen.

Al met al is er besloten om dit jaar de contributie niet te verhogen.

Verslag kascontrole commissie.
Kascontrole is gehouden door Hennie v.d.Meulen en Henk Allert.

De boekhouding zag er niet alleen verzorgd uit, maar het klopt ook allemaal!


Benoeming nieuwe kascontrole commissie.
Als nieuwe kascontrole commissie voor febr. 2006 is benoemd:

Henk Allert en Nico Lieshout.


Bestuursbeleid door de voorzitter.
De club is opgericht door mensen met voorliefde voor het medium video.
De bedoeling van deze personen was om de videocamera te promoten bij elke belangstellende. Tevens om het gebruik ervan duidelijk te maken wat tevens uitmondde in de bewerking van de opgenomen beelden. De club moet een goede en gezellige vereniging blijven.

We willen ons goed proberen in te werken in de meest gangbare bewerkings- programma’s, echter er is veel geld nodig om steeds met de voortgaande technologie mee te kunnen gaan. En dat lukt bij lange na niet. Toch hebben we als vereniging drie montage machines tot onze beschikking waarop enige montage programma’s draaien en gebruikt kunnen worden. Er is eventueel altijd een mogelijkheid om voor niet al te veel geld een wat oudere machine naar een hoger hardware platform te tillen.

In ieder geval staat er een videorally gepland en ook het jaarlijkse videofestival.

Van de videoclub uit Lutjebroek is er de vraag gekomen om samen een videofestival te gaan houden. Er zijn wel oren naar maar het moet in ieder geval eerst duidelijk worden besproken hoe of we dat willen gaan doen. Ons eigen videofestival blijft zoals het is: van, voor en door de eigen videoclub!

De voorzitter gaat voor 7 maanden naar Noorwegen. Hij wilde aftreden, maar omdat Nico aftrad vond hij het niet zo’n goed idee om zelf ook af te treden. Binnen het bestuur zal zijn plaats tijdelijk worden opgevuld. Nogmaals brengt hij ter sprake het vele werk dat Hans Pronk heeft verzet t.b.v. de meercamera projecten en zwaait hem uitbundig lof toe. Ook doet hij een dringend beroep op de aanwezigen om een plaatsvervanger voor Hans.

Bestuursverkiezing.

Voor de functie penningmeester is alleen een aanmelding geweest. Hennie v.d. Meulen gaat met algemene instemming ons financiële middelen beheren. Ze gaat akkoord met deze benoeming.

Hennie van harte gefeliciteerd met je aanstelling.

Het bestuur is als volgt samengesteld:

Einar voorzitter (tijdelijk afwezig) treedt af in 2007
Hennie penningmeesteres treedt af in 2007
Leo secretaris treedt af in 2006
Wim lid treedt af in 2006
Hans lid treedt af in 2006

Rondvraag.
Altijd een belangrijk moment tijdens de algemene ledenvergadering.
De aanwezigen komen dan los en vaak zitten er goede punten bij die het bestuur graag overneemt.
Zeven leden melden zich voor deze rondvraag.

Henk Allert: De VSB bank heeft ook een subsidiefonds voor verenigingen. Er gaan best interessante bedragen in om. Hij zal het adres voor ons gaan opzoeken.

Martin Harinck: Wordt er nog iets gedaan aan het bewerken en beheer van digitale foto’s? Kan er ook wat gedaan worden aan bijvoorbeeld. het overzetten van dia’s op DvD.

Antw: Er zijn diverse mensen die daar al actief in zijn. We gaan de krachten bundelen om zo iets te kunnen gaan aanbieden.

Moet er niet een commissie worden benoemd die een besluit gaat nemen met betrekking tot aanschaf van een beamer? Zelf wil hij daar aan mee doen maar niet alleen.

Antw: Martin en tevens Henk Klopper worden voor de komende bestuursvergadering uitgenodigd om dit nader uit te werken.

Henk Klopper: De overgebleven folders van het vijftien jarig bestaan kunnen die niet worden neer gelegd in de diverse winkels van "videoboeren".

Antw. Er zijn folders van ons in diverse winkels. We weten eigenlijk geen andere adressen meer waar ze ook welkom zijn.

Kan Nico niet als erelid worden benoemd nadat hij zo’n lange staat van dienst heeft gehad?

Antw. De club stelt geen ereleden aan. Hij blijft gelukkig wel lid van de videoclub maar zal gewoon zijn contributie moeten voldoen.

Jaap Jillings: Heeft geen vraag of opmerking. Hij wil echter zijn dank uitspreken voor de getoonde belangstelling thuis en in het ziekenhuis.

Nico Lieshout: Graag wil hij enige namen noteren t.b.v. de jaarlijkse Anjerfonds collecte.

Spontaan melden zich Els Harting en Hennie v.d. Meulen.

Na wat heen en weer gepraat stelt ook Jan v.d. Klooster zich beschikbaar. Nico plaats zichzelf als reserve op de lijst.

Einar Nordgaard: De datum van de videorally is gezet op 22 mei 2005.

Wie kan hem dit jaar gaan organiseren.

Diverse voorstellen vanwaar hij kan worden gehouden komen ter tafel en evenzovele worden weer weggeveegd. "We zijn daar al geweest."

Einar legt nog eens uit wat of de bedoeling is van het rally idee.

Daarop geeft Henk Allert zich aarzelend op en Martin Harinck als tweede man. Zij zullen de rally gaan voorbereiden en ook de plaats des onheils!

Afscheid:
Einar bedankt Nico voor zijn vele jaren als penningmeester van de club.

Voor deze 14 jaar trouwe inzet beloont hij hem names de videoclub met een mooi boeket en een flesje geestrijk vocht. Dat je het in goede gezondheid mag nuttigen Nico!

Op zijn beurt bedankt Nico de aanwezigen voor het in hem gestelde vertrouwen en benadrukt nogmaals dat hij het met heel veel plezier heeft gedaan.


Sluiting.
Om 21.20 wordt de vergadering gesloten. De aanwezigen worden bedankt.

Het bestuur zal al de aangedragen voorstellen/suggesties meenemen in hun komende vergaderingen.

Alle aanwezigen worden door de videoclub een gratis drankje aangeboden.

Er wordt gezellig nagepraat waarna een ieder hopelijk met een voldaan gevoel huiswaarts keert.

Dat het een actief jaar mag worden!

Leo (secretaris)


[ Video Club Hoorn en de Regio | Video club magazine inhoud | H & R Video ABC ]

[ blocqx11 ]