Terugblik op het 15-jarig bestaan 
– commentaar en vragen – door Ton Groot

Op zondag, 3 oktober 2005 hebben we het 15-jarig bestaan gevierd met een open dag. Daarbij hebben we als videoclub ook werkelijk alles uit de kast gehaald. Een woord van dank gaat uit naar de medeorganisatoren Hennie v.d. Meulen-Brouwer, Peter Matthesius en Hans Pronk. Ook richt ik een speciaal woord van dank aan Henk Klopper. Hoewel hij geen lid van het feestcomité was, heeft hij zich met hart en ziel ingezet. Later in dit verhaal kom ik daarop terug.

Onder de clubleden leeft de mening, dat de dag zeer geslaagd was. Dat compliment wordt in dank aanvaardt. Echter de vraag blijft hoe geslaagd de dag was, wat was de opzet en wat hebben we ermee bereikt? De opzet was natuurlijk om in een flink deel van ons woongebied bekendheid te geven aan de club, zo veel mogelijk bezoekers aan te trekken op de open dag, die mogelijk lid van de videoclub zouden worden.

Het feestcomité is al vroeg in het jaar begonnen met de voorbereidingen. Als club zouden we op de open dag laten zien, hoe in het verleden videofilms werden gemonteerd en hoe dat nu gebeurt. Noem het een presentatie van verleden naar heden. Ook zouden wij laten zien, wat voor activiteiten de club ondernam. Zodoende bestond het programma uit een aantal elementen zoals:

monteren op de computer en wel met diverse computer systemen.

een meerjarig overzicht van de activiteiten van de club d.m.v. een videomontage.

het bewerken van oude, beschadigde foto’s op de computer.

meercamerawerk, waaronder blue screen opnamen en een playback show ondersteund door een heuse discotheek.

demonstratie van een moderne digitale videorecorder.

Natuurlijk heeft het comité de publiciteit gezocht. Daarin zijn wij naar mijn gevoel gedeeltelijk geslaagd. De regionale pers werd uitgenodigd om op een clubavond aanwezig te zijn om te zien wat wij ondernamen. Helaas is geen enkele journalist op komen dagen. Misschien moeten we er wat aan gaan doen om een band met de pers op te bouwen en te continueren. Stukjes voor de pers werden kant-en-klaar per e-mail aangeleverd. Het hoefde alleen maar te worden overgenomen. Mocht het te lang zijn, dan was een extract natuurlijk ook goed, mits in ieder geval de website van de club zou worden vermeld. Het gehele programma was hierop vermeld.

Het blad Digital Movie heeft ons gelukkig met een stukje goed bedacht. Ook één van de regionale bladen heeft ons stuk volledig opgenomen. Met de overige bladen was het treurig gesteld. Er werd niets gepubliceerd. Het Noordhollands Dagblad heeft slechts naar zeer veel aandringen iets gepubliceerd, maar het is amper de moeite waard om er over naar huis te schrijven. Het viel mij op, dat er voor organisaties een stuk(je) wordt gepubliceerd als er een advertentie in de krant stond. Ik weet niet of dit toeval is, maar het valt wel op.

Op het gebied van publiciteit heeft Henk Klopper ons goed geholpen. Hoewel hij geen lid van het feestcomité was, heeft hij zich gaandeweg spontaan ingezet. Het resultaat is een prachtige folder geworden, die eigenlijk rondgestrooid moet worden onder alle foto- en videozaken. Het is verstandig om deze folder te blijven uitdelen in het Westfriese gebied. We moeten toch onder de aandacht blijven ten einde de nieuwsgierigheid bij niet-clubleden op te wekken.

Ver voor de open dag hebben we in het clublokaal flink geoefend. Alles werd gedaan om het programma zo glad mogelijk te laten verlopen. Daarbij werd nogal wat vastgesteld zoals het onwennig omgaan met de camera en defecten aan b.v. kabels. Het netjes omgaan met de apparatuur vereist nogal wat discipline.Ook het gereedschap van de club was onvoldoende en voldeed niet aan de eisen van de tijd. Er is intussen een begin gemaakt om dat op orde te krijgen door het aankopen van nieuw gereedschap en meetapparatuur.

Op de open dag zelf was de inzet enorm. Alles was binnen de gestelde tijd opgebouwd. Het maakte werkelijk een fantastische indruk. Bij binnenkomst stond er een rij computers van divers fabrikaat en soort: de iMac van Henk, enkele PC’s van de club, een notebook van Gré en de Casablanca van de club. Met een overhead projector werd een uittreksel van films vertoond. Er was een meercameraopstelling aanwezig met de complete regietafel. De discotheek zag er ook geweldig uit. De artiesten bestonden uit de kleindochter van Einar met haar vriendin en de dochter en schoonzoon van Hans. Zij deden het allemaal geweldig.

Het publiek is niet massaal op komen dagen. Er was zeker belangstelling, die bestond uit familie en kennissen van de clubleden en een aantal voor ons volkomen onbekende mensen, die ofwel iets in de krant hadden gelezen ofwel langs waren gekomen en spontaan naar binnen waren gegaan. De computerhoek stond daarbij goed in de belangstelling. Ook het meercamerawerk trok de aandacht en onze spreker – Peter Matthesius – zorgde daarbij voor een goede ondersteuning. Overigens vind ik het meercamerawerk van onze club een unicum. Welke club doet ons dat na? Zo nu en dan staan we op een locatie om voor een club of vereniging opnamen te maken. De resultaten zijn zo goed, dat hier meer uit te halen moet zijn.

Waarom is er niet meer publiek gekomen? Misschien besteden we te weinig aan publiciteit in de lokale en regionale bladen? Misschien is het videofilmen uit de mode geraakt? Tot voor kort zag je nog bij wijze van spreken iedereen met een camera op stap bijvoorbeeld op vakantie. Volgens de vakhandel wordt er op dit gebied minder verkocht en ook minder reclame gemaakt. Thans staat het digitale fototoestel in de mode en zie je "iedereen" met een dergelijk ding lopen. Gezien het feit, dat de software voor fotobewerking zo sprekend lijkt op dat voor videobewerking is de vraag of wij onze club in die richting moeten uitbreiden of moeten wij gewoon qua activiteit zo blijven?

Op het terrein van meercamerawerk hebben wij heel wat te bieden. De opnamen van Jesus Christ Superstar in Ursem zijn een goede reclame. Er valt hiermee voor de club wat te verdienen. Met het verdiende geld kunnen we weer apparatuur, software etc. aanschaffen en bij de tijd blijven. Onlangs ontving ik thuis de informatiegids van de gemeente Stede Broec. Er staat een groot aantal verenigingen in. Ook in andere gemeenten zullen heel wat verenigingen aanwezig zijn. Kunnen wij voor hen een videofilm maken van hun activiteiten? Is het een goed idee om een folder meercamerawerk te laten maken en deze te verspreiden onder de verenigingen? Is het verstandig, dat de club aan het bestuur een persoon toevoegt, die zich met public relations bezighoudt? Zijn / haar taak is dan tweeledig. Enerzijds om het aantal clubleden uit te breiden anderzijds om met meer projecten meercamerawerk meer inkomsten te genereren.

Misschien kan hierover eens in het bestuur over gedacht worden en mogelijk is het een onderwerp voor de komende jaarvergadering. Ik besluit met een dankwoord aan ieder, die heeft bijgedragen aan de leuke open dag, dat met een etentje bij de Chinees heel gezellig werd afgesloten.

   
[ Video Club Hoorn en de Regio | Video club magazine inhoud | H & R Video ABC ]

[ blocqx11 ]